www.www.hotelik.mawi.com.pl

Rodo - Regulamin Serwisu Internetowego

Regulamin Serwisu Internetowego

Ostatnia aktualizacja: 2018-05-25

WSTĘP

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 z późn. zm) 
P.P.H. MAWI  
zwana w dalszej części Regulaminu „Operatorem”, wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

1)   Postanowienia ogólne

a)    Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich Użytkownicy korzystają z Serwisu hotelik.mawi.com.pl.

b)    Operatorem Serwisu jest P.P.H. MAWI z siedzibą Łódź, ul. Praska 15/17

c)    Użytkownikiem Serwisu jest osoba odwiedzająca adres: hotelik.mawi.com.pl .

d)    Użytkownik Serwisu hotelik.mawi.com.pl może się zarejestrować w serwisie poprzez wypełnienie udostępnionych formularzy

e)    Regulamin zawiera warunki świadczenia usług przez firmę Operatora, a także określa jego prawa i obowiązki  oraz prawa i obowiązki Użytkownika korzystającego z jego usług.

f)     Przed skorzystaniem z usług Operatora konieczne jest zapoznanie się z Regulaminem, co Użytkownik potwierdza na formularzu rejestracyjnym. Wszelkie reklamacje wynikające z jego nieznajomości nie będą rozpatrywane.

g)    Użytkownik w każdej chwili może zażądać przesłania na skrzynkę e-mail dostępu do Regulaminu.

2)   Warunki korzystania

a)    Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zasad Regulaminu. Operator ma prawo do zaprzestania świadczenia usług Użytkownikowi łamiącemu postanowienia niniejszego Regulaminu.

a)    Użytkownik oświadcza, że nie będzie kopiował i wykorzystywał jakichkolwiek elementów Serwisu bez zgody P.P.H. MAWI

b)    Aby korzystać z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową, a także aktywnym kontem poczty elektronicznej.

c)    Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.

a)    W celu dokonania rejestracji należy podać dane określone przez odpowiedni formularz oraz zaakceptować zapoznanie się z regulaminem Serwisu. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza

b)    Podczas rejestracji w Serwisie Użytkownik zobowiązuje się podawać swoje, prawdziwe dane osobowe.

c)    Rejestracji mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie w rozumieniu przepisów prawa, zdolne do czynności prawnych lub posiadający taką zgodę prawnego opiekuna

d)    Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem do strony potwierdzającej zakończenie procesu rejestracji (tzw. opcja double-opt )

e)    Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w funkcjonowaniu usług, związanych z obsługą i konserwacją systemu.

f)     Użytkownik nie musi być informowany o przerwach w dostępie

3)   Dane osobowe.

a)    Operator oświadcza, że chroni dane osobowe Użytkowników na zasadach i zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Operator oświadcza, że zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

b)    Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Operatora w celu:

i)      świadczenia usług Operatora

ii)     o ile Użytkownik wyraził zgodę, przesyłania drogą elektroniczną informacji o produktach bądź usługach powiązanych z usługami Użytkownika (tzw. cel marketingowy/newsletter).

c)    Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą:

i)      przez okres niezbędny do realizacji usług, a także po zakończeniu korzystania z nich w zw. z rozliczeniem płatności lub dochodzeniem roszczeń.

ii)     w przypadku przetwarzania na podstawie zgody, dane osobowe przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody. Przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było dokonywane przed wycofaniem tej zgody.

iii)    Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Operatora zawarte są w Polityce Prywatności.

iv)   Dokument Polityka Prywatności widoczny jest na głównej stronie serwisu Operatora. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Polityką Prywatności Operatora.

v)    Użytkownik w dowolnym momencie może zażądać przesłania na skrzynkę e-mail dostępu do Polityki Prywatności.

4)   Postanowienia końcowe

a)    Regulamin wchodzi w życie w momencie jego opublikowania w widocznym miejscu na stronie internetowej Serwisu hotelik.mawi.com.pl .

b)    Operator może dokonywać zmian w Regulaminie, a dzień obowiązywania nowej wersji regulaminu podawany jest w jego treści.

c)    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

d)    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

Hotelik Mawi |  Tworzyjanki 3 |  95-060 Brzeziny

 

 468 742 508

 Powered by: www.CDX.pl  

Jesteśmy też
 na Facebook

Polub nas ! smiley